logo BS Augustów
e-Bank obsługa rachunku

Grupy Członkowskie:

Informacja w sprawie przynależności Członków do danej Grupy Członkowskiej.

Członkowie Banku Spółdzielczego w Augustowie tworzą 3 Grupy Członkowskie:

1/. Grupa Członkowska „A” - obejmująca członków mających miejsce zamieszkania na terenie:
Gminy Nowinka, Gminy Augustów, Gminy Płaska oraz pozostałych Gmin oraz członkowie zamieszkujący poza terenem działalności Banku Spółdzielczego w Augustowie.
2/. Grupa Członkowska „B” - obejmująca członków mających miejsce zamieszkania na terenie:
Miasta Augustów.
3/. Grupa Członkowska „C” - obejmująca członków mających miejsce zamieszkania na terenie:
Gminy Sztabin obejmująca Rejon Sztabin, Rejon Krasnybór i Rejon Jaminy.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Augustowie

Zestawienie przynależności do Grup Członkowskich - podział terytorialny.

Termin i porządek obrad Zebrania Grup Członkowskich w 2021 r.

Terminy i porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich (maj 2021 r.)

Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3 Maja 13, 16 – 300 Augustów
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS w Białymstoku
KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534
tel./faks 87 643-30-29