Historia

Powstanie i rozwój.
Początki spółdzielczości bankowej, którą kontynuuje Bank Spółdzielczy w Augustowie, przypadają na rok 1921. Inicjatorami założenia banku byli: Karol Dabulewicz – burmistrz, Jan Kolęda, Bronisław Witkowski, Piotr Rółkowski, Julian Zawistowski, Tomasz Zieliński, Zygmunt Warakomski, Ksawery Wojciechowski, Antoni Maciejewski, Aleksander Bajkowski, Jan Krupiński, Aleksander Krzywiński.

W dniu 19.06.1921 r. wybrano pierwszą Radę Nadzorczą, której Prezesem został Karol Dabulewicz. Pierwszy Zarząd powołano 27.06.1921 roku. W jego skład wchodzili: Adam Halicki – przewodniczący, Piotr Rółkowski – kasjer, Zygmunt Stolarski – sekretarz. Należy nadmienić, iż członkowie Zarządu swoje funkcje pełnili nieodpłatnie.

Na mocy dekretu o reformie bankowej z dnia 25.10.1948 roku zlikwidowano istniejące w Polsce banki. Na ich miejsce powołano nowy aparat bankowy, w tym Gminne Kasy Spółdzielcze. Wkrótce po wydaniu dekretu została założona w Nowince Gminna Kasa Spółdzielcza z ograniczoną odpowiedzialnością. Terenem działania Spółdzielni była gmina Szczebra – Olszanka. Podobnie jak inne tego typu kasy, Spółdzielnia w Nowince zaczęła spełniać zadania ściśle powiązane z polityką rolną państwa. Ponadto kontynuowała przedwojenną działalność Kasy Stefczyka, czyli zajmowała się przyjmowaniem na oprocentowanie wkładów pieniężnych, udzielaniem pożyczek na potrzeby gospodarcze i załatwianiem innych czynności wchodzących w zakres obrotów pieniężnych.

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Ełku z dnia 29.08.1950 roku Gminną Kasę Spółdzielczą w Nowince przekształcono na Gminną Kasę Spółdzielczą w Augustowie. Spółdzielnia działała na terenie trzech gmin: Augustów, Kolnica i Szczebra – Olszanka. Na początku 1950 roku GKS liczyła 174 członków, w trakcie roku przybyło 155 członków. Wysokość udziału wynosiła 1000,00 złotych.

W roku 1952 Gminne Kasy Spółdzielcze zostały pozbawione prawa gromadzenia oszczędności pieniężnych na własny rachunek, co podważyło spółdzielcze zasady samopomocy finansowej. Działalność kredytową Spółdzielni oparto na kredycie refinansowym i na limitach planu kredytowego oraz powiązano z zadaniami rzeczowymi planów gospodarczych.

Zmiany organizacyjne po 1956 r.
Proces zmian w Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej rozpoczął się po przemianach politycznych w 1956 roku, kiedy to Ministerstwo Finansów ustaliło wzorcowy statut kas spółdzielczych. W wyniku zmiany Statutu przyjętego na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.1956 roku zmieniono nazwę spółdzielni oraz teren działania. Mianowicie Gminna Kasa Spółdzielcza w Augustowie przyjęła nazwę Kasy Spółdzielczej w Augustowie, rozszerzając jednocześnie swój teren działania na gromady: Augustów, Pruska Mała, Janówka, Netta, Białobrzegi, Żarnowo, Nowinka, Olszanka, Sucha Rzeczka, Gruszki. Kasa ta, zgodnie ze swoim statutem, prowadziła rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne osób fizycznych. Przyjmowała także wkłady oszczędnościowe ludności. Udzielała kredytów i pożyczek pieniężnych osobom fizycznym na prowadzenie działalności gospodarczej.

Aktualną, do dziś istniejącą nazwę „Bank Spółdzielczy w Augustowie,” zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Suwałkach w dniu 12.06.1958 r. Głównym celem Banku stało się niesienie pomocy i rozwoju w podnoszeniu produkcji rolnej. Ponadto od roku 1958 Bank podlegał Związkowi Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych O/Białystok.

W latach sześćdziesiątych w Banku następował systematyczny rozwój gospodarczy. Udoskonalono proces gromadzenia wkładów oszczędnościowych oraz działalność kredytową. Wypracowane wyniki z zakresu upowszechniania oszczędzania zaliczono do przodujących w województwie. Mianowicie w 1964 roku BS zajął 8 miejsce spośród 95 banków w województwie. Za 1964 rok nadwyżka bilansowa wynosiła: 195.000,00 zł. – był to najwyższy zysk od chwili rozpoczęcia działalności Spółdzielni. W tym czasie Bank za pomocą trzech placówek: Banku Spółdzielczego w Augustowie, Punktu Kasowego przy Gminnej Spółdzielni „SCh” w Augustowie oraz Punktu Kasowego w Nowince obsługiwał 67 wsi, na terenie których znajdowało się 2860 gospodarstw indywidualnych.

W 1973 roku nastąpiły istotne zmiany organizacyjne sieci BS. Bank prowadził działalność w oparciu o komórkę macierzystą w Augustowie, Odziały w Płaskiej i Nowince oraz Punkty Kasowe w Płaskiej i Gruszkach – pracujące jeden dzień w tygodniu. Nadmienić należy, że Oddziały posiadały pełne kompetencje do prowadzenia samodzielnej działalności usługowej. W całej strukturze zatrudnienia znajdowało się 21 osób.

Rok 1967 – zakup działki pod budowę własnego lokalu i dalszy rozwój.
Zebranie Przedstawicieli w 1967 roku podjęło uchwałę o zakupie działki budowlanej, w celu poprawienia warunków lokalowych. Znajdowała się ona przy ulicy 1 Maja i była przeznaczona pod budowę nowego obiektu Banku. Budowę zakończono w 1975 roku.

Zakres działalności Banku sprowadzał się nie tylko do funkcji gospodarczych, ale także i społeczno – wychowawczej. W tym celu powołano Zespół Pracy Kobiet i Młodzieży. Ważnym aspektem tej pracy były szkolne kasy oszczędnościowe (SKO). Powyższa działalność wspierana była przez BS środkami pochodzącymi z podziału zysku.

W dniu 17.06.1973 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli, które pozytywnie oceniło działalność BS. Mianowicie Między innymi wykonał on, nawet z nadwyżką, ustalone plany działalności kredytowej i oszczędnościowej, zajmując I miejsce w województwie.

W 1981 roku zanotowano w BS największy z dotychczasowych i najwyższy w województwie przyrost wkładów oszczędnościowych.

Działalność BS w 1983 roku związana była przede wszystkim z wdrażaniem w życie Prawa bankowego i Prawa spółdzielczego. Nowelizacja ustawy Prawo bankowe stworzyła warunki do odbudowy Spółdzielczego charakteru banków spółdzielczych. Zarządy BS-ów uzyskały pełne kompetencje w zakresie podejmowania decyzji kredytowych.

W latach 1984 – 1988 działania Banku skierowane były na przywracanie równowagi gospodarczej i umacnianie pieniądza. Zadania te nie były łatwe z uwagi na procesy inflacyjne, które powodowały wzrost zainteresowania kredytami i nie sprzyjały lokowaniu oszczędności.

W roku 1959 na stanowisko kierownika (później dyrektora, prezesa Zarządu) wybrano Sławomira Wierzbołowicza. Za jego kadencji trwającej do 2003 roku, dokonano połączenia BS Augustów z Bankiem Spółdzielczym w Sztabinie (1999 r.).

W dniu 28 października 2002 r. nastąpiło uroczyste przekazanie nowego skrzydła budynku dla potrzeb Banku Spółdzielczego w Augustowie. Oddanie nowego lokalu było okazją do nadania pracownikom i działaczom BS odznaczeń.

W 2003 roku funkcje Prezesa Zarządu objął Janusz Rółkowski i sprawował ją do 30 marca 2020 r.

A dziś …
Od 01.10.1999 r. Bank posiada 3 placówki tj. Centralę Banku w Augustowie, Oddział Banku w Sztabinie i Punkt Kasowy w Nowince, w których prowadzi obsługę klienta.

Od 31 marca 2020 r. funkcję Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego objęła Elżbieta Stankowska, która tę funkcję pełni do chwili obecnej.