Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Informacje

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Augustowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w Arkuszu informacyjnym dla Deponenta oraz ww. ustawie.
Wysokość gwarancji
Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku Spółdzielczym w Augustowie. Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.
Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
• osób fizycznych,
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
• szkolnych kas oszczędnościowych,
• pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
• rad rodziców.
Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się na stronie www.bfg.pl