Zmiana regulaminu prowadzenia rachunków dla osób fizycznych

Informacje Komunikaty

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

1 czerwca 2024 r. zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Augustowie.

Zmiana dotyczy:

  • Nowego obowiązku dla Banku związanego z weryfikacją w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Każdorazowo przed dokonaniem wypłaty w naszym Banku przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, sprawdzamy czy Twój PESEL nie jest zastrzeżony. W przypadku zastrzeżenia nr PESEL, wstrzymamy wypłatę na 12 godzin. Zmiana wynika z wprowadzonej ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości;
  • Dodania nowej przyczyny wypowiedzenia umowy rachunku bankowego przez Bank w przypadku umieszczenia klienta na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, wynikającej z przepisów prawa dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • Zmiany porządkowe wynikające z ujednolicenia stosowanej terminologii i procesów.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Augustowie